Kattokorko.fi

Kattokorko.fi-palvelun käyttöä koskevat yleiset ehdot

Käyttämällä Etua Oy:n (”Etua”) ylläpitämiä Kattokorko.fi -internetsivuja ja niiden yhteydessä tarjottavia palveluita (yhdessä ”Palvelu”), käyttäjä (”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä ehtoja (”Yleiset Ehdot”).

Palvelun sisältö

Käyttäjä voi Palvelun avulla jättää keskitetysti hakemuksen (”Hakemus”) ja vastaanottaa laina-, vakuutus- tai muita rahoitusalan tuotteita (”Tuotteet”) koskevia tarjouksia Tuotteita tarjoavilta Etuan yhteistyökumppaneilta (”Yhteistyökumppanit”). Palvelun puitteissa Etua vastaanottaa ja tarkastaa Hakemuksen ja harkintansa mukaan voi lähettää sen yhdelle tai useammalle Yhteistyökumppanille, jotka voivat ottaa myöhemmin suoraan yhteyttä Käyttäjään ja tarjota Tuotteita koskevia ratkaisuja.

Käyttäjä voi vapaasti tehdä, tai olla tekemättä, Tuotetta koskevan sopimuksen kenen tahansa Yhteistyökumppanin kanssa. Käyttääkseen Palvelua Käyttäjän on oltava täysi-ikäinen. Etualla ei ole velvollisuutta lähettää Hakemusta eteenpäin Yhteistyökumppaneille, ja Yhteistyökumppaneilla ei ole velvollisuutta ottaa yhteyttä Käyttäjään tai tarjota tälle Tuotteita. Etua tai Yhteistyökumppani eivät ole velvollisia perustelemaan millään tavoin Hakemusta, sen eteenpäin lähettämistä tai Tuotteen tarjoamista koskevaa päätöstään.

Palvelu on Käyttäjälle maksuton. Tämä Etuan ja Käyttäjän välinen sopimus on voimassa toistaiseksi.

Voimme lähettää Käyttäjille viestejä muun muassa palveluidemme markkinointitarkoituksissa sekä lähettääksemme palveluun liittyviä uutisia edellyttäen, että Käyttäjä on antanut meille suostumuksensa tai meillä on jokin toinen laillinen peruste kyseisille käsittelytoimille. Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa kieltää Etuaa lähettämästä Käyttäjälle viestejä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai seuraamalla viesteissä olevia peruustusohjeita.

Käyttäjää koskevat tiedot

Käyttäjä valtuuttaa Etuan ja Yhteistyökumppanit tekemään Tuotteen myöntämisen kannalta tarpeellisia kyselyitä Käyttäjästä. Valtuutus koskee muun ohella Käyttäjän työsuhdetta, luottotietoja, väestörekisteritietoja, verotietoja ja muita lainoja koskevia tarkistuksia. Etualla on oikeus tehdä käyttäjästä nämä kyselyt milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Luottotietojen tarkistus tehdään Suomen Asiakastiedon ylläpitämästä rekisteristä. Etua sitoutuu käyttämään Käyttäjän tietoja yksinomaan näissä Yleisissä Ehdoissa kuvatulla tavalla.

Tuotteen tarjoaminen ja sitä koskevat ehdot

Etua ei itse tarjoa Tuotteita tai tee niitä koskevaa myöntämispäätöstä, vaan vastaanottaa Hakemuksen ja mahdollisesti lähettää sen niille Yhteistyökumppaneille, joiden Etualle ilmoittamat kriteerit hakemuksen vastaanottamisen suhteen täyttyvät. Yhteistyökumppanit ovat itse suoraan yhteydessä Käyttäjään, ja Käyttäjä voi neuvotella ja tehdä Tuotetta koskevan sopimuksen parhaaksi katsomansa Yhteistyökumppanin kanssa.

Tuotteen tarjoaa Yhteistyökumppani, ja mahdollinen Tuotetta koskeva sopimus tehdään aina Käyttäjän ja Yhteistyökumppanin välillä. Etua ei missään tapauksessa ole Tuotetta koskevan sopimuksen osapuoli, eikä siten miltään osin vastuussa Tuotteesta, Tuotetta koskevan sopimuksen sisällöstä tai siitä koituvista velvoitteista tai vastuista.

Käyttäjän tulee tutustua kulutusluottoa koskeviin, KSL 7. luvun mukaisiin vakiomuotoisiin eurooppalaisiin kuluttajaluottolomakkeisiin. Yhteistyökumppaneiden vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottolomakkeet löytyvät seuraavista osoitteista:

Avida Finans: https://www.avidafinance.com/contentassets/1556/villkor-storalanet-2019-12-16-fi.pdf

Balanzia: https://www.balanzia.fi/Portals/1/Vakiomuotoiset_eurooppalaiset_kuluttajaluottotiedot.pdf

Credento: https://www.credento.fi/media/349424/credento_ehdot.pdf

Svea Rahoitus: http://www.svea-laina.fi/tarkat-lainaehdot.html

BigBank: https://bigbank.fi/dokumentit?main=14&sec&doc=1208

Halino: https://www.halino.fi/media/1024/secci_fi_halens_tfbank_filial_finland_20140616.pdf

Lainaamo: https://www.lainaamo.fi/usein-kysyttya/lainaehdot

MyLender:https://www.mylender.fi/ehdot/

Nordax bank: https://www.nordax.fi/globalassets/document/lana/terms-loan_fi_160406pdf

Collector: https://www.collector.fi/globalassets/documents/pdf/terms/private-loans/finland/secci_private-loans_fi.pdf

Resurs Bank: https://documenthandler.resurs.com/Dokument.pdf?customerType=natural&docType=commonTerms&land=FI&language=fi

Instabank: https://instabank.fi/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/Ehdot-Laina-11122017.pdf

Komplett bank: https://www.komplettbank.fi/-/media/komplett/finland/joustoluoton-ehdot/joustoluoton-ehdot.ashx

Brabank: https://mst.blob.core.windows.net/cms/1935/brabank-yleiset-ehdot-10.pdf

Kaarna laina: https://www.santanderconsumer.fi/assets/4b1392/siteassets/documents/yleiset-lainaehdot.pdf

Yhteistyökumppanilla on oikeus olla tarjoamatta Tuotetta, tai tarjota sitä Hakemuksesta poikkeavin ehdoin. Tuotetta koskevan sopimuksen teko ja voimaantulo määräytyvät Yhteistyökumppanin käytäntöjen mukaisesti.

Kaikki Tuotetta koskevat yleiset ja erityisehdot (kuten esimerkiksi lainan määrä, nimelliskorko, lainanhoitokulut, lyhennystapa ja lyhennysaikataulu) sovitaan Käyttäjän ja Yhteistyökumppanin välisessä, Tuotetta koskevassa sopimuksessa.

Henkilötietojen käsittely

Etua käsittelee Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, ja muutoinkin huolehtii Käyttäjän yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä antaa Etualle oikeuden käsitellä Käyttäjän henkilötietoja sekä luovuttaa tai siirtää näitä tietoja Etuan kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille sekä Suomessa että ulkomailla. Käyttämällä Palvelua ja jättämällä hakemuksen Käyttäjä antaa suostumuksensa myös siihen, että Etua voi antaa hakemuksessa olevia henkilötietoja ja kohdan ”Käyttäjää koskevat tiedot” mukaisesti hankkimiaan tietoja eteenpäin yhteistyökumppaneina toimiville pankeille ja muille lainanantajille. Jättämällä hakemuksen Käyttäjä antaa suostumuksensa myös siihen, että henkilötiedot voidaan rekisteröidä yhteistyökumppaneina toimivien pankkien ja muiden lainanantajien tietokantoihin, jolloin nämä tahot käsittelevät annettuja tietoja rekisteriselosteidensa mukaisesti mm. tehdessään päätöksiä tuotteiden tarjoamisesta Käyttäjälle.

Henkilötietoja käsitellään Palvelun toteuttamiseksi. Yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää henkilötietoja rekisteriselosteidensa mukaisesti. Tietoja hankitaan Käyttäjältä tai hänen edustajiltaan, viranomaisten tai muiden tahojen ylläpitämistä julkisista rekistereistä, luottotieto- rekisteristä ja mahdollisesti Yhteistyökumppanit hankkivat osaltaan tietoa myös omien rekisteriselosteidensa mukaisesti. Etua käyttää käyttäjärekisteriään myös käyttäjille suunnattuun markkinointiin. Käyttäjällä on oikeus kieltää Etuaa käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai vastaavaa tarkoitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle Etuan henkilöille.

Käyttäjällä on lisäksi oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Etua oma-aloitteisesti tai Käyttäjän vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan Etuan henkilöön. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste, josta saa lisätietoja mm. rekisteriasioista vastaavasta henkilöstä, henkilötietojen käsittelystä ja asiakasrekisterin tietosisällöstä, on saatavilla Etuan verkkosivuilla.

Vastuurajoitus

Palvelu tarjotaan Käyttäjälle sellaisena kuin sen on. Etua ei ota mitään vastuuta Palvelun toimivuudesta, Yhteistyökumppanien mahdollisesti tekemistä tarjouksista, Tuotteista, Tuotteita koskevan sopimuksen syntymisestä tai Palvelun johdosta syntyvästä järjestelystä muutoin.

Etua ei ole miltään osin vastuussa mistään Käyttäjälle tai kolmannelle aiheutuvasta rahaa tai mainetta koskevasta menetyksestä, tai Palvelun tai sen viivästymisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, paitsi jos sen todetaan johtuvan Etuan tahallisuudesta tai törkeästä laiminlyönnistä. Etua vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Etua ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta Etuan toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi aiheutua esimerkiksi:

suomalaisesta tai ulkomaalaisesta lainmääräyksestä, suomalaisesta tai ulkomaalaisesta viranomaistoimenpiteestä, sotatapahtumasta, lakosta, saarrosta, boikotista, työsulusta, luonnonkatastrofista tai muusta vastaavasta olosuhteesta, jota Etua ei voi hallita.

Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa Etuan keskeyttämään palvelun tarjoamisen toistaiseksi.

Sopimuksen irtisanominen

Käyttäjällä on koska tahansa oikeus irtisanoa välittömästi sopimuksensa Etuan kanssa ilmoittamalla siitä Etualle. Etua ilmoittaa tällöin Yhteistyökumppaneille, että Käyttäjään ei tule olla enää yhteydessä Palveluun liittyen.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän sopimuskohdan ehdot koskevat yksinomaisesti Sopimusta Käyttäjän ja Etuan välillä. Mahdolliseen Tuotetta koskevaan sopimukseen ja sen irtisanomiseen Käyttäjän ja Yhteistyökumppanin välillä sovelletaan kyseisen sopimuksen ehtoja.

Muut ehdot

Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Käyttäjälle ilmoitetaan henkilökohtaisesti tekstiviestillä, sähköpostilla tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla Hakemuksen mahdollisesta eteenpäin lähettämisestä Yhteistyökumppaneille. Käyttäjä antaa suostumuksensa Yhteistyökumppaneille ottaa yhteyttä Käyttäjään Hakemukseen liittyen. Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Yhteistyökumppani ilmoittaa syntyneestä Tuotetta koskevasta sopimuksesta Etualle.

Etualla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen edelleensiirto-oikeuksin Käyttäjää kuulematta.

Käyttäjän ja Etuan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ja sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Käyttäjän kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei Käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Käyttäjä vakuuttaa, että hänen antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia. Käyttäjä on tietoinen, että tahallisesti virheellisten tietojen antaminen voi johtaa muun ohella rikoslain mukaiseen petossyytteeseen.