Kattokorko.fi

Kattokorko-blogi

Mitä lainanhakijan tulee tietää positiivisesta luottotietorekisteristä?

Mitä lainanhakijan tulee tietää positiivisesta luottotietorekisteristä?

Mitä lainanhakijan tulee tietää positiivisesta luottotietorekisteristä?

Huhtikuussa 2024 avautuva positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa lainan myöntämiseen.

Huhtikuun alussa otetaan käyttöön positiivinen luottotietorekisteri, joka kokoaa tietoja yksityishenkilöiden lainoista ja tuloista. Tämä uusi rekisteri mahdollistaa vastuullisemman luotonmyönnön, sillä luotonmyöntäjät saavat siitä reaaliaikaista tietoa hakijan taloudellisesta tilanteesta.

Samalla avataan sähköinen asiointipalvelu, jossa yksityishenkilöt voivat tarkistaa omat tietonsa luottotietorekisteristä. Rekisteriin voi myös maksutta asettaa vapaaehtoisen luottokiellon.

Laki positiivisesta luottotietorekisteristä astui voimaan elokuussa 2022.

Rekisterin tavoitteena on:

 • Parantaa luotonantajien kykyä arvioida lainanhakijoiden luottokelpoisuutta.
 • Torjua kotitalouksien liiallista velkaantumista tarjoamalla parempaa tietoa omista veloista ja maksukyvystä.
 • Auttaa yksityishenkilöitä hallitsemaan omaa talouttaan tarjoamalla yksityiskohtaista tietoa luotoista ja tuloista.
 • Tarjota luotettavaa tietoa luottomarkkinoista, mikä auttaa viranomaisia valvomaan markkinoita paremmin.

Positiivisen luottotietorekisterin toimintaperiaatteet

Positiivinen luottotietorekisteri kokoaa yhteen tiedot myönnetyistä luotoista ja niihin liittyvistä muutoksista, kuten lainojen lyhennyksistä ja lainasopimusten muutoksista.

Kun henkilö hakee lainaa, luotonantajan on lain mukaan tarkistettava hänen luottokelpoisuutensa. Tällöin luotonantaja pyytää luottotietorekisteriotteen, joka sisältää tämänhetkiset tiedot lainanhakijan lainoista ja tuloista. Lopullisen päätöksen lainan myöntämisestä tekee luotonantaja omien lainanmyöntökriteeriensä perusteella.

Luottotietorekisteri toimii ainoastaan tietojen välittäjänä eikä siinä tehdä suoria luottopäätöksiä. Jos lainahakemus hylätään, rekisteristä ei ilmene kielteisen lainapäätöksen syytä, eikä siellä voi perua tai muuttaa jo tehtyjä lainahakemuksia. Näistä asioista on sovittava suoraan lainanantajan kanssa.

Rekisterin tietojen käyttö on tarkoin säädeltyä ja rajoitettua. Jokainen yksityishenkilö näkee palvelusta vain omat tietonsa. Myös viranomaisten pääsyä rekisterin tietoihin on rajattu.

Positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotto tapahtuu kahdessa vaiheessa.. Ensimmäisessä vaiheessa, keväällä 2024, rekisteristä saa tiedot kuluttajaluotoista ja niihin verrattavista muista yksityishenkilöille myönnetyistä luotoista. Tämä koskee esimerkiksi asunto- ja opintolainoja sekä luottokortteja.

Toisessa vaiheessa, keväällä 2026, rekisteristä saa tiedot myös muista yksityishenkilöille myönnetyistä luotoista, kuten elinkeinotoimintaa tai maataloutta varten myönnetyistä luotoista.

Näitä tietoja rekisteri sisältää

Positiiviseen luottotietorekisteriin kerätään tietoja henkilöiltä, joilla on asuinpaikka Suomessa, suomalainen henkilötunnus, tuloja Suomesta tai muu erityinen side Suomeen.

Rekisteriin tallennetaan tiedot yksityishenkilön lainoista, kuten kulutusluotoista, asuntolainasta, luottokorteista ja osamaksuista. Lisäksi rekisterissä näkyvät tiedot yksityishenkilön tuloista, kuten palkat, eläkkeet ja etuudet.

Luotonantajien täytyy ilmoittaa rekisteriin myönnettyihin luottoihin liittyviä tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Myönnetyt luotot
 • Tiedot maksetuista lyhennyksistä
 • Luoton päättymistiedot
 • Maksuviiveet

Rekisteriin ei kirjata tietoa mahdollisista maksuhäiriömerkinnöistä. Luotonantaja ilmoittaa kuitenkin rekisteriin, jos lainan maksuerä on viivästynyt yli 60 päivää. Tämä tieto poistetaan, kun maksuerä on kokonaan maksettu. Luotonantaja voi myös poistaa tiedon maksuviiveestä, jos sovitaan uudesta maksuohjelmasta.

Luottotietorekisteriotteessa näkyvät henkilön brutto- ja nettotulot viimeisen 12 kuukauden ajalta. Nämä tiedot, kuten palkat, eläkkeet ja etuudet, ovat tulorekisteristä.

Sen sijaan pääomatulot tai yritystoiminnan tulot eivät ole tulorekisterissä eivätkä siirry luottotietorekisteriin. Luottoa haettaessa niistä on tarvittaessa annettava selvitys.

Lisäksi, jos henkilö on asettanut vapaaehtoisen luottokiellon, rekisteriotteessa on tieto luottokiellosta sekä sen syystä.

Näin positiivista luottotietorekisteriä käytetään

Luottotietoja saa käyttää vain tarkkaan määriteltyihin tarkoituksiin, ja tästä on säädetty yksityiskohtaisesti laissa (laki positiivisesta luottotietorekisteristä).

Luotonantajat voivat pyytää luottotietorekisteriotetta vain tietyissä tilanteissa:

 • Lainanhaku: Luotonantaja voi pyytää rekisteriotetta, kun henkilö hakee uutta luottoa.
 • Olemassa olevat luottosopimukset: Jos henkilö hakee muutosta olemassa olevaan luottosopimukseen, joka edellyttää luottokelpoisuuden arviointia, luotonantaja voi pyytää rekisteriotetta.
 • Takaajatilanteissa: Luotonantaja voi pyytää rekisteriotetta myös silloin, kun henkilö aikoo toimia toisen henkilön lainan takaajana.

On tärkeää tietää, että lainanhakija ei voi kieltää tietojen pyytämistä näissä tilanteissa.

Lisäksi on hyvä tietää, että luottotietoja eivät voi pyytää kaikki tahot. Esimerkiksi vuokranantajalla ei ole oikeutta pyytää tietoja rekisteristä, eikä yksityishenkilöt voi tarkastella toistensa tietoja, ainoastaan omiaan.

Luotonmyöntäjät voivat nähdä rekisteristä seuraavat tiedot lainaa hakevasta asiakkaasta:

 • Lainojen euromäärä
 • Myönnetyt luotot
 • Viimeisimmät maksut lyhennyksistä, koroista ja kuluista.

Kilpailullisista syistä luotonmyöntäjät eivät kuitenkaan näe tietoja siitä, mistä rahalaitoksesta laina on peräisin tai tarkkoja ehtoja.

Osamaksulla myyvät liikkeet eivät ole rekisterissä. Rahoitusyhtiöt ilmoittavat myyjälle vain, onko asiakkaalle myönnetty luotto vai ei. Verottaja tai Kela eivät pääse käsiksi rekisterin tietoihin, vaikka Verohallinto ylläpitää rekisteriä.

Positiivisesta luottotietorekisteristä tietoja voidaan luovuttaa seuraaville viranomaisille niiden lakisääteisiä tehtäviä varten: Suomen Pankki, Rahoitusvakausvirasto, Finanssivalvonta, Kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja Tilastokeskus.

Luottotietojen käyttö on siis tarkasti säädeltyä tietosuojan varmistamiseksi.

Positiivinen luottorekisteri edistää vastuullista lainanantoa

Positiivinen luottotietorekisteri lisää läpinäkyvyyttä luotonannoissa tarjoamalla reaaliaikaista tietoa asiakkaiden veloista ja tuloista. Tämä mahdollistaa vastuullisemman lainanannon ja vähentää kotitalouksien ylivelkaantumista.

Lisäksi rekisteri nopeuttaa lainanhakuprosessia ja auttaa lainanmyöntäjiä tekemään tarkempia lainatarjouksia, mikä voi johtaa alhaisempiin korkoihin hyvässä taloudellisessa asemassa oleville hakijoille. Samalla se voi vaikeuttaa lainan saamista tai nostaa korkoja niille, joilla on jo paljon velkaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että positiivinen luottotietorekisteri edistää parempaa taloudenhallintaa sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla.

Lähteet: Luottotietorekisteriote – Positiivinen luottotietorekisteri (vero.fi), Taloustaito


Lue myös: Korkolaki uudistui – näin kulutusluottojen korkokatto vaikuttaa

Aiheet: Ajankohtaista